Välj en sida

Enkelt bolag

Enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag föreligger ett enkelt bolag om två eller flera har avtalat om att utöva verksamhet i bolag utan att ett handelsbolag föreligger. När bolagsmän alltså beslutar att bedriva verksamhet tillsammans utan att bestämma en viss form för detta så uppstår ett enkelt bolag, dvs. utan val av särskild bolagsform så blir det ett enkelt bolag, det är utgångspunkten i lagen. Samtidigt kan ett enkelt bolag inte föreligga om man har valt en särskild bolagsform, dvs. för att ett enkelt bolag ska föreligga så får bolagsutövandet inte ske i form av exempelvis ett aktiebolag, ett handelsbolag, eller en förening.

Som det står i lagtexten så uppkommer ett enkelt bolag när bolagsmännen avtalar om att bedriva verksamhet ihop. Avtalet behöver inte vara skriftligt utan det räcker med ett muntligt avtal för att ett enkelt bolag ska uppstå.

Ett enkelt bolag behöver inte registreras och utgör inte någon ”juridisk person”. Därmed kan ett enkelt bolag varken förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter eller föra talan inför domstolar och andra myndigheter. Detta medför att alla rättigheter och skyldigheter tillkommer bolagsmännen, inte det enkla bolaget. Bolagsmännen äger bolagets tillgångar och svarar för bolagets skulder.

Eftersom ett enkelt bolag kan uppstå så snart två eller flera kommer överens om att samverka kring en viss verksamhet så kan ett enkelt bolag uppstå utan att man nödvändigtvis är medveten om det. Överenskommelsen mellan bolagsmännen behöver inte ens vara formell, dvs. att man uttryckligen beslutar sig för att tillsammans bedriva verksamhet, utan kan vara tyst. Ett enkelt bolag kan alltså komma till stånd genom att två eller flera helt enkelt börjar samverka kring en viss verksamhet. Exempelvis har Högsta domstolen ansett att ett enkelt bolag har uppstått när man gemensamt överenskommer om att lämna in en tipskupong.

Uppsägning av enkelt bolag

Ett bolagsavtal avseende ett enkelt bolag kan träffas för bestämd eller obestämd tid (eller på bolagsmans livstid). Löper avtalet på bestämd tid ska bolaget träda i likvidation efter avtalstidens utgång, dvs. bolagsavtalet gäller under den bestämda tiden. Har ett bolagsavtal slutits för bestämd tid och fortsätts bolagets rörelse efter utgången av den tiden, anses avtal därefter slutet för obestämd tid. Löper ett bolagsavtal på obestämd tid (dvs. tillsvidare) kan det när som helst sägas upp för att upphöra att gälla. Bolaget ska då träda likvidation sex månader efter uppsägningen, om inte någon annan uppsägningstid har avtalats. Detta följer av 4 kap. 7 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag som hänvisar till 2 kap 24 § i samma lag. Regeln, att bolagsmännen har möjlighet att säga upp bolagsavtalet kan man inte avtala bort – det är en tvingande regel. Bolagsmännen har dock möjlighet att bestämma en annan uppsägningstid än den som följer av lagen.

Att bolagsavtal på obestämd tid kan sägas upp när som helst vållar ofta en del huvudbry vid ingående av aktieägaravtal. Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan de som äger aktier i aktiebolaget (ägarna kan vara privatpersoner eller företag). Det är ett avtal varigenom två eller flera aktieägare kommer överens om frågor kring verksamheten i aktiebolaget och ägarnas mellanhavanden. Därmed uppfyller det normalt sett kriterierna som ställs för skapande av ett enkelt bolag och kan som en följd av detta normalt sägas upp enligt reglerna ovan. Det här måste man tänka på när man ingår avtalet och det är vanligt att man i aktieägaravtalet enas om en lämplig konstruktion som gör det svårare för aktieägarna att godtyckligt säga upp avtalet. Man kan exempelvis enas om en bestämd tid för aktieägaravtalets bestånd och att avtalet förlängs på ytterligare bestämd tid om det inte sägs upp. Det är dock ofta svårt att veta vad som är en lämplig bestämd tid. Likaså kan det vara vanskligt att låta aktieägaravtalet löpa på obestämd tid med en längre uppsägningstid (eftersom det trots allt innebär att avtalet när som helst kan sägas upp med viss uppsägningstid).

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument