Välj en sida

Enskild egendom

Makar i ett äktenskap kan äga två typer av egendom, giftorättsgods och enskild egendom. Huvudregeln i äktenskapsbalken (ÄktB) är att all egendom som makarna äger är giftorättsgods. Detta följer av 7 kap 1 § ÄktB där det står att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Om egendom utgör giftorättsgods så ska den ingå vid bodelning när äktenskapet upphör (genom skilsmässa eller genom ena makens död). Därmed ska egendomen delas mellan makarna. Enskild egendom är sådan egendom som däremot inte ska delas mellan makarna vid bodelning.

Egendom kan vara enskild av flera olika anledningar. Men det krävs att någon har föreskrivit att egendomen ska vara enskild genom. Det krävs alltså en aktiv handling för att egendom, som normalt är giftorättsgods, ska bli enskild. Det kan exempelvis ske i ett gåvobrev, testamente eller äktenskapsförord mellan makarna. I 7 kap 2 § ÄktB anges att enskild egendom är

  1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,
  2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,
  3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,
  4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,
  5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,
  6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1–5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

Avkastning av enskild egendom är giftorättsgods, om inte annat har föreskrivits i gåvobrevet, förmånstagarförordnandet, testamentet, äktenskapsförordet. Dvs. står det inget annat i handlingen så är avkastning från egendomen giftorättsgods.

Enskild egendom mellan sambor?

Hittills har vi bara talat om vad som gäller i ett äktenskap, inte i ett samboförhållande. Anledningen till det är att egendom inte kan utgöra enskild egendom enligt sambolagen. Om en sambo har fått egendom i gåva eller genom ett testamente och det däri stod att egendomen skulle vara enskild egendom så gäller det naturligtvis även samboförhållandet. Sådan egendom kan inte vara samboegendom och därför ingår den inte vid en bodelning mellan samborna. Detta följer av 4 § sambolagen där det anges att i samboegendomen ingår inte

  1. egendom som en sambo har fått i gåva av någon annan än den andra sambon med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,
  2. egendom som en sambo har erhållit genom testamente med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda
  3. egendom som en sambo har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda och
  4. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1–3, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

Som huvudregel, om inte ett samboavtal säger något annat, så ska samborna vid bodelning dela lika på all den egendom som de förvärvat för gemensamt bruk. Det är normalt fråga om sambornas bostad och bohag (t.ex. möbler, utrustning osv.). Det spelar ingen roll vem av samborna som står som ägare eller faktiskt betalat för denna egendom.

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument