Välj en sida

Extra bolagsstämma

Vad är en extra bolagsstämma? Enligt aktiebolagslagen (ABL) finns det två typer av bolagsstämmor. Ordinarie bolagsstämmor (som är obligatoriska enligt lag eller bolagsordning) och extra bolagsstämmor (som inte är obligatoriska). Alla andra bolagsstämmor än ordinarie bolagsstämmor är alltså extra bolagsstämmor.

Ordinarie bolagsstämma

Av 7 kap 10 § ABL följer att man ska hålla ordinarie bolagsstämma inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Då ska styrelsen lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i moderbolag som är skyldigt att upprätta koncernredovisning, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (årsstämma). Vid årsstämman ska beslut fattas om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i ett moderbolag som är skyldigt att upprätta koncernredovisning, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören, och i annat ärende som bolagsstämman ska behandla ABL eller bolagsordningen. Hos Juridok kan du skapa ett protokoll för en årsstämma i ett svenskt aktiebolag. Årsstämmoprotokollet dokumenterar aktieägarnas beslut på årsstämman.

Utöver årsstämma kan det förekomma ordinarie stämmor enligt bolagsordningen om så anges där.

En stämma därutöver är en extra bolagsstämma

En extra bolagsstämma kan styrelsen, en aktieägarminoritet eller revisor sammankalla/be om när behov finns. Det kan exempelvis vara fråga om att beslut behöver fattas kring vinstutdelning, nyemission eller ändring av bolagsordningen. Ibland ser man också att beslut om inkråmsöverlåtelse fattas på extra bolagsstämma, men det är oklart om det är lämpligt eftersom denna typ av beslut normalt faller inom vad styrelsen får besluta om.

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument