Välj en sida

Aktiebrev – vad är det?

Aktiekapitalet i ett aktiebolag kan vara fördelat på en eller flera aktier och varje aktie representerar en andel av aktiekapitalet. Ett aktiebrev är att dokument som aktiebolaget har utfärdat och som omfattar en eller flera aktier. Varje aktiebrev kan bara ha en ägare och de rättigheter som följer med aktierna (exempelvis rösträtt och rätt till vinst) är kopplade till aktiebrevet.

Aktiebrev får man inte utfärda för aktier i avstämningsbolag, dvs. börsbolag. Ett vanligt privat aktiebolag är inte skyldigt att utfärda aktiebrev avseende bolagets aktier. Men om en aktieägare i ett sådant aktiebolag begär det, ska bolaget utfärda aktiebrev för hans eller hennes aktier. Aktiebolaget är dock inte skyldigt att utfärda aktiebrev avseende övriga aktier i bolaget. Det är styrelsen i aktiebolaget som utfärdar breven och styrelsen, eller värdepappersinstitut (tex. en bank) som styrelsen bemyndigar, ska underteckna alla utfärdade aktiebrev.

Vilket innehåll ska aktiebrevet ha?

Ett aktiebrev ska ange

  • bolagets företagsnamn, organisationsnummer och bolagskategori,
  • aktieägarens namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer,
  • nummer på de aktier som aktiebrevet avser,
  • aktiernas slag, om det enligt bolagsordningen kan finnas aktier av olika slag,
  • i förekommande fall, att förbehåll enligt aktiebolagslagen avseende omvandling, inlösen, samtycke, förköp eller hembud omfattar aktien, och
  • vilken dag aktiebrevet blev utlämnat

På ett aktiebrev ska man i förekommande fall anteckna att aktieägaren har

  • utnyttjat sin rätt till nya aktier vid en fondemission,
  • utnyttjat sin företrädesrätt att delta i en nyemission av aktier eller en emission av teckningsoptioner eller konvertibler,
  • tagit emot betalning i samband med minskning av aktiekapitalet eller inlösen av aktier som har skett i annan ordning, och
  • tagit emot betalning i samband med utskiftning vid bolagets likvidation.

Om en aktie har varit föremål för s.k. ”indragning” utan återbetalning ska man anteckna det på aktiebrevet så snart som möjligt.

Överlåtelse av aktiebrev

När någon visar upp ett aktiebrev och styrker ett förvärv av aktier, ska styrelsen eller den som styrelsen har bemyndigat genast föra in denne som aktieägare i aktieboken. Om den sista överlåtelsen på aktiebrevet är tecknad in blanco, ska man anteckna namnet på förvärvaren på aktiebrevet innan han eller hon blir införd i aktieboken. På aktiebrevet ska det antecknas att aktieägaren har förts in i aktieboken en viss angiven dag.

I ett aktiebolag med 25000 aktier finns det två aktiebrev varav det ena omfattar aktierna med nummer 1-12500 (”det första aktiebrevet”) och det andra aktierna med nummer 12501-25000 (”det andra aktiebrevet”). Aktiebolaget har två ägare Adam och Bertil som äger 12500 aktier vardera. Adam kan visa att han äger aktierna med nummer 1-12500 eftersom han har det första aktiebrevet i kassaskåpet hemma och Bertil kan visa att han äger aktierna med nummer 12501-25000 eftersom han har det andra aktiebrevet i bankfacket. När Adam ska sälja sina aktier till Cecilia överlämnar han sitt aktiebrev till Cecilia så att hon kan styrka sitt förvärv av aktierna och bli införd i aktieboken som ny ägare. Eftersom Cecilia har aktiebrevet i sin hand och antecknad som ägare i aktieboken är hon skyddad mot att Adam luras och säljer aktierna igen till Dick.

Det femte kapitlet i aktiebolagslagen innehåller 10 paragrafer som kretsar kring just aktiebrev.

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument