Välj en sida

Bankgaranti

En bankgaranti är ett löfte från en bank att fullgöra någon annans förpliktelser. Det finns olika typer av bankgarantier (läs mer nedan), som i många fall motsvarar ett slags borgensåtagande. Bankgarantin utfärdas på uppdrag av bankens kund (uppdragsgivaren), vanligtvis ett företag, till förmån för kundens avtalspart (förmånstagaren). Banken åtar sig därigenom bankkundens monetära ansvar gentemot förmånstagaren.

Syftet med en bankgaranti är att säkerställa bankkundens avtalsförpliktelser (huvudförbindelsen) gentemot förmånstagaren. Om bankkunden brister i någon avtalsförpliktelse kan alltså förmånstagaren kräva att banken fullgör förpliktelsen i bankkundens ställe. Därför uppkommer bankgarantier typiskt sett när förmånstagaren vill minska sin risk under avtalsförhållandet.

Motförbindelse och spärrmedel för en bankgaranti

Som motprestation för att banken utfärdar en bankgaranti brukar banken kräva dels betalning, dels en så kallad motförbindelse av bankkunden. Den ger banken rätt att kräva bankkunden på vad banken varit tvungen att prestera under bankgarantin. Därtill kan banken begära att bankkunden säkerställer motförbindelsen genom så kallade spärrmedel, dvs. pengar som bankkunden sätter in på ett spärrat bankkonto till förmån för banken. Spärrmedlen utgör därmed ett slags pant som banken kan tillgodogöra sig om inte bankkunden återbetalar banken på annat sätt. Om banken till exempel betalat 1 000 000 kr till förmånstagaren på grund av att bankkunden brustit i sina avtalsförpliktelser gentemot förmånstagaren, kan banken kräva dessa 1 000 000 kr av bankkunden. Finns då spärrmedel kan banken göra sig betald av dessa, annars får banken kräva bankkunden på betalning i konkurrens med bankkundens övriga borgenärer.

När används en bankgaranti?

Bankgarantier är en vanlig form av säkerhet vid hyresavtal, entreprenadavtal och köpeavtal i internationella affärsrelationer, till exempel vid import/export av varor och tjänster. Det kan vara en hyresvärd som vill trygga hyresbetalningarna, en beställare som vill förvissa sig om att entreprenaden blir färdigställd, en importör som vill kunna återfå förskottsbetalningar om bankkunden brister i sina leveransåtaganden eller en exportör som vill vara säker på att den får betalt för de varor eller tjänster som bankkunden beställt.

Olika typer av bankgarantier

Precis som för borgensåtaganden finns det olika typer av bankgarantier. Vi ska i det följande redovisa för de vanligaste typerna och vad de huvudsakligen innebär.

Borgen (accessorisk bankgaranti)

I dessa fall går banken i borgen för bankkundens förpliktelser. Sådana bankgarantier är accessoriska till det underliggande avtalet. Det betyder att bankens åtagande under bankgarantin beror på, och är en direkt spegling av, bankkundens förpliktelser under avtalet med förmånstagaren. Ifall förmånstagaren framställer ett krav under bankgarantin måste därför förmånstagaren bevisa sin rätt till betalning (t ex genom en dom eller av banken godkänd uppgörelse mellan avtalsparterna). Accessoriska bankgarantier är vanliga vid affärer mellan parter inom Sverige.

On demand-garanti (självständig bankgaranti)

Bankens åtagande under en on demand-garanti är fristående från det underliggande avtalet. Det betyder att bankens åtagande under bankgarantin är självständigt i förhållande till bankkundens förpliktelser under avtalet med förmånstagaren. Därmed har banken ingen möjlighet att avvisa krav under bankgarantin så länge förutsättningarna som angivits i garantin är uppfyllda. Krav under denna typ av garanti ska normalt ske skriftligen och innehålla en redogörelse för orsaken till kravet, dvs. på vilket sätt bankkunden brustit i sina avtalsförpliktelser gentemot förmånstagaren.

Betalningsgaranti

Den här bankgarantin syftar till att garantera bankkundens betalning av varor eller tjänster till en leverantör.

Hyresgaranti

En typ av betalningsgaranti som säkerställer att bankkunden betalar hyra till hyresvärden.

Förskottsgaranti

Förskottsgarantier används för att säkerställa bankkundens skyldighet att återbetala en beställares förskottsbetalning om till exempel leverans inte sker enligt avtalat.

Fullgörandegaranti

Härigenom säkerställer banken att bankkunden fullgör avtalat arbete eller leverans.

Entreprenadgaranti

Ett slags fullgörandegaranti som garanterar bankkundens skyldigheter gentemot beställaren av en entreprenad, till exempel under ett entreprenadkontrakt.

Anbudsgaranti

Anbudsgarantin säkerställer att bankkunden står fast vid ett lämnat anbud på ett arbete eller en leverans.

Garantitidsgaranti

En säkerhet för att eventuella fel och brister i en vara eller tjänst åtgärdas under garantitiden enligt det underliggande avtalet.

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument