Välj en sida

Dödsbo

Ett dödsbo uppstår när någon avlider. Dödsboet är en självständig juridisk person, alltså en rättslig enhet (precis som ett vanligt aktiebolag eller ekonomisk förening), och kan inneha tillgångar och skulder. Dödsbodelägarna förvaltar gemensamt tillgångarna och skulderna. Såsom juridisk person kan ett dödsbo exempelvis uppbära och erlägga betalning, ingå avtal, erhålla lagfart på fastighet och vara part i rättegång. Om inte en särskild person (en boutredningsman) ska ta hand om dödsboförvaltningen gäller som huvudregel, enligt 18 kap. 1 § första stycket ärvdabalken (ÄB), att dödsbodelägarna gemensamt förvaltar den dödes egendom under dödsboets utredning. De företräder gemensamt dödsboet mot utomstående och för gemensamt boets talan i mål som rör dödsboet. Inom ramen för dödsboförvaltningen ska dödsbodelägarna utreda boets tillgångar och skulder eller tillse att så sker. I detta ligger normalt att upprätta en bouppteckning och registrera den hos Skatteverket (i bouppteckningen ska man ange vilka som är dödsbodelägare).

Dödsboförvaltningen syftar till att bereda boet för arvskifte, som oftast föregås av en bodelning om den avlidne var gift. Själva arvskiftet ingår dock inte i förvaltningen av dödsboet. När arvskifte skett och arvingarna delat på tillgångarna i dödsboet så upphör dödsboet.

Skriv online med Juridok

 Tjänsten ställer de frågor som är relevanta för att skapa ett skräddarsytt dokument. Med hjälp av den vägledning du får så svarar du på frågorna och beroende på dina svar får du följdfrågor. Till slut används dina svar för att skapa ett dokument som tillgodoser dina behov. 

i

01.

Välj ett dokument

02.

Besvara frågorna

03.

Betala med kort om du inte har abonnemang

04.

Ladda hem ditt unika dokument